Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo?
Strona główna » Informator » Edukacja » Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo?

Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo?

INFORMATOR. Edukacja

Adam Mikołajczyk

zdrowemiasto.pl | dodane 29-05-2012

Fot. zdrowemiasto.pl
 
Jedną z trudniejszych decyzji życiowych jest wybór odpowiedniego kierunku studiów. Wyspecjalizowane studia zwiększają szansę na znalezienie pracy, ale decyzji nie można podejmować pod wpływem mody lecz w pełni świadomie. Warto wziąć pod uwagę pielęgniarstwo, jeśli bliska jest nam tematyka zdrowotna i bezinteresowna pomoc ludziom.

Zawody pielęgniarki i położnej czerpią z historii i tradycji, dostosowując się do wymogów współczesności. Osoby je wykonujące identyfikują się z profesją, cechują się odpowiedzialnością, wrażliwością, troską o dobro drugiego człowieka.

Absolwent pielęgniarstwa będzie w praktyce realizował zadania zawodu zaufania publicznego, toteż powinien cechować się łatwością w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, życzliwością oraz zrozumieniem problemów osób, których obejmuje opieką. Liczy się odpowiedzialność, wrażliwość na ludzkie cierpienie, odporność na stres, zdolność do podejmowania właściwych decyzji, często w trudnych sytuacjach. Poza specjalistyczną wiedzą z zakresu pielęgniarstwa, niezbędna jest wiedza z obszaru nauk medycznych i społecznych. Pielęgniarstwo jest tym kierunkiem, który rozwija wszechstronnie, dzięki czemu absolwenci mogą wykazać się licznymi kompetencjami.

Studia pielęgniarskie są dwustopniowe. Można uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa lub kontynuować naukę na kolejnym stopniu studiów, a po jego ukończeniu legitymować się tytułem magistra pielęgniarstwa. W założeniach programowych określono zakres wymagań, a tym samym rolę, do pełnienia której zostanie przygotowany po studiach. Obejmuje on:

  • planowanie, organizowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej;
  • udzielanie świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom;
  • sprawowanie całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym;
  • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • współpracę w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej;
  • inicjowanie i wspieranie działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej;
  • współpracę z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie;
  • komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu;
  • rozwój praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych poprzez stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki zdrowotnej.

Zdobycie wszystkich wymienionych umiejętności umożliwia ciekawy i rozbudowany program studiów.

Wymagania ogólne
Studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo trwają 3 lata i kończą się obroną pracy licencjackiej. Wymagania te obejmują bloki przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych oraz kierunkowych.

Grupy przedmiotów
Poszczególne treści teoretyczne zostały podzielone na grupy przedmiotów z odpowiednim obciążeniem godzinowym:
 
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO (filozofia i podstawy etyki, wychowanie fizyczne, język obcy, przedmiot do wyboru)

W tej części programowej poznaje się główne kierunki i zagadnienia filozoficzne, jako źródło refleksji nad człowiekiem. Poznanie i zrozumienie wartości, norm i ocen moralnych uwrażliwia na etyczną stronę zawodu. Zgodnie z założeniami programowymi można doskonalić język obcy w mowie i piśmie. Szczególnie przydatne okaże się opanowanie terminologii medycznej, ponieważ współczesny pacjent, to pacjent „unijny”, „międzynarodowy”. Program studiów został tak opracowany, żeby absolwent studiów pielęgniarskich wykazywał się znajomością języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwał się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa. Warto rozważyć wybór uczelni, która praktykuje międzynarodową wymianę praktyk studenckich.

W zależności od zainteresowań, można poszerzać wiedzę z zakresu przedmiotów nie związanych bezpośrednio z kierunkiem studiów.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (anatomia, fizjologia, biochemia, genetyka, patomorfologia i patofizjologia, mikrobiologia z podstawami parazytologii, zdrowie publiczne, farmakologia, psychologia, socjologia, pedagogika).

Przedmioty z tej grupy dostarczają niezbędnej wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i rozwoju człowieka, od momentu jego poczęcia, aż do późnej starości. Poznaje się wszystkie procesy zachodzące w organizmie, ponadto źródła, mechanizmy, podstawowe procesy patologiczne, problemy, a także osiągnięcia współczesnej medycyny. Na seminariach dyskutuje się o transplantologii, klonowaniu, genetyce, procesie starzenia się organizmu oraz śmierci.  Pielęgniarstwo jest dziedziną wielodyscyplinarną, rozwojową, wychodzącą poza tradycyjne ramy. Poruszane są zagadnienia zagrożeń zdrowotnych występujących w środowisku zamieszkania, nauki i pracy, problemów zdrowotnych mieszkańców poszczególnych regionów Polski oraz wybranych krajów na świecie. Poznanie założeń polityki społeczno-zdrowotnej państwa oraz organizacji systemu ochrony zdrowia umożliwi zrozumienie  założeń organizacji pracy pielęgniarskiej oraz znaczenie struktury i zasobów pielęgniarstwa. Całość zagadnień tego bloku programowego dopełnia wiedza z zakresu farmakologii, psychologii, socjologii oraz pedagogiki. Opanowanie jej  pozwala w pełni zrozumieć funkcjonowanie i zachowanie człowieka, którego w przyszłości obejmuje się całościową opieką, a także znaczenie właściwego komunikowania się z nim.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE (podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, przedmioty kliniczne oraz pielęgniarstwo z zakresu różnych dziedzin,  rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych, metodologia badań naukowych, seminarium licencjackie)

Ta grupa przedmiotów przygotowuje do uzyskania umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu pielęgniarskiego, takich jak: nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z człowiekiem zdrowym i chorym, rozpoznawanie problemów zdrowotnych podopiecznego, planowanie, realizacja i dokumentowanie świadczonej opieki pielęgniarskiej, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym.

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE i SPECJALNOŚCIOWE

Należą do grupy przedmiotów dodatkowych przygotowujących do wykonywania zawodu oraz umożliwiają pogłębienie wykształcenia kierunkowego w zakresie wiedzy pielęgniarskiej.


Praktyki
Część praktyczna podczas studiów odbywa się w różnych zakładach opieki zdrowotnej i obejmuje praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych, uzyskanych w toku realizacji przedmiotów kierunkowych. Przynajmniej 50% godzin zajęć w grupie przedmiotów kierunkowych odbywa się w formie praktycznej, co pozwala poznać  prawdziwe realia wykonywania zawodu.

Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu, można podjąć zatrudnienie w różnych jednostkach opieki zdrowotnej, np. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach nauczania i wychowania, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach. Do wybranych miejsc niezbędne jednak będą dodatkowe kwalifikacje oraz staż pracy. Osoby z „duchem dydaktyka lub naukowca” mają szanse zrealizowania się na uczelniach, szkołach wyższych albo ośrodkach naukowo-badawczych.

Studia pielęgniarskie w Polsce są objęte Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, która umożliwia międzynarodową porównywalność kwalifikacji zawodowych pielęgniarek. Natomiast kształcenie realizowane zgodnie z założeniami Procesu Bolońskiego obejmuje, m.in. wprowadzenie systemu przejrzystych i porównywalnych  stopni, powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS – European Credit Transfer System), mobilność studentów oraz gwarantuje promocję europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego i programów nauczania.

Adam Mikołajczyk, 29-05-2012, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe