Psycholog Online. Odnaleźć siebie w sieci
Strona główna » Poczekalnia » Rozmowy » Psycholog Online. Odnaleźć siebie w sieci

Psycholog Online. Odnaleźć siebie w sieci

POCZEKALNIA. ROZMOWY

Andrzej Gontarz

ComputerWorld  28/2004, Konteksty, 20.07.2004ComputerWorld 28/2004, Konteksty, 20.07.2004 | dodane 28-03-2008

Bassam Aouil, Ph.D in psychology, prof. nadzw. UKW. Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej, Akademickie Centrum Pomocy Psychologicznej (ACPP), Pracownia Pomocy Psychologicznej Online UKW, Bydgoszcz, ul. L. Staffa 1. Fot. computerworld.pl
 
Czy można wskazać na takie cechy psychiki, charakteru, osobowości człowieka, które nasilają się podczas korzystania z Internetu bardziej niż w świecie rzeczywistym albo wręcz nawet ujawniają się tylko i wyłącznie w cyber-przestrzeni, choć pozostają ukryte przed innymi członkami społeczności w świecie rzeczywistym?
Nawiązując do poprzedniej odpowiedzi, chciałem podkreślić, iż motywację do bezkrytycznej identyfikacji lub też ślepego naśladownictwa stwarzają przede wszystkim osobowościowe i podmiotowe uwarunkowania. Oznacza to, iż takie cechy, jak uległość, posłuszeństwo czy też konformizm, mogą odgrywać istotną rolę w różnicowaniu zachowań ludzi w podobnych sytuacjach. Czy Internet sprzyja pewnym postawom ludzkim bardziej, a innym mniej lub też przeciwstawia się im? Z pewnością tak. Głównie z takiego powodu, iż szukamy potwierdzenia słuszności naszych postaw lub zachowań. Jeżeli w Internecie znajdujemy takie wzmocnienie, to z pewnością będzie on dla nas źródłem pozytywnych emocji i nagród, co z kolei będzie skłaniało nas do częstszego jego wykorzystania.

Czy coraz szersze wykorzystanie technik informacyjnych w różnych dziedzinach życia wpływa w znaczący sposób na zmianę stylu życia współczesnego człowieka? Jakie mogą być tego konsekwencje dla naszego zdrowia psychicznego?
Struktura ludzkiej psychiki jest wynikiem wzajemnych stosunków międzyludzkich i relacji między człowiekiem a otaczającymi go środowiskami: podmiotowym i przedmiotowym. Oznacza to, że zarówno człowiek zmienia sytuację, jak i sytuacja zmienia człowieka. W tym jest cały sens ludzkiej ewolucji, zarówno w kontekście dążenia do bardziej zrównoważonej relacji z otoczeniem, jak i z samym sobą. Nie bez znaczenia pozostają jednak tempo tej relacji i rytm dokonywanych zmian. Wobec obecnego szybkiego tempa rozwoju technik informacyjnych oraz możliwości szerokiej manipulacji - zarówno światem wirtualnym, jak i rzeczywistym - rodzi się niebezpieczeństwo w postaci utraty równowagi w relacjach interpersonalnych. Utrata równowagi może grozić nam także w relacjach z całym ekosystemem, który powstał w rezultacie długoletniej ewolucji. Funkcjonujemy w nim my sami i powinno funkcjonować nasze potomstwo.

W jaki sposób korzystanie z Internetu wpływa na nasz stosunek do świata i innych ludzi? Na przykład, w jaki sposób zmieniają się relacje między dziećmi i rodzicami, między uczniami i nauczycielami, między rówieśnikami czy sąsiadami? Czy korzystając z Internetu, posługujemy się innymi kryteriami przy ocenie ludzkich zachowań, stosując odmienne wyróżniki dla dobra i zła w różnych sytuacjach życiowych?
Ktoś zauważył, że charakterystyczną cechą współczesnego człowieka jest samotność. Ja się z tym zgadzam. Obawiam się, że w efekcie dążenia człowieka do stworzenia jak największej liczby uproszczonych schematów poznawczych dla wyjaśnienia i zrozumienia świata oraz innych ludzi będziemy mieli do czynienia ze skróconymi strategiami osiągania szybkich rozwiązań dotyczących wielu sfer życia emocjonalnego czy też duchowego, ale kosztem ich jakości. Mam jednak też i nadzieję, że ten techniczny i coraz bardziej konsumpcyjny styl życia będzie ewoluował w kierunku uczynienia z niewątpliwie ważnego wytworu ludzkiego umysłu, jakim jest Internet, doskonałego instrumentu wspomagania rozwoju człowieka, wzbogacenia dorobku ludzkości o nowe, nieznane wcześniej aspekty.

Dziękuję za rozmowę.

Andrzej Gontarz, 28-03-2008, ComputerWorld 28/2004, Konteksty, 20.07.2004

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
chirurg naczyniowy
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

Warto wiedzieć

Pomoc psychologiczna Online jest współczesną formą praktyki klinicznej i obejmuje obecnie co najmniej cztery rodzaje usług psychologicznych:
1. psychoterapia - wyłączny bezpośredni kontakt przez sieć internetową (jedno- lub kilkurazowy) pomiędzy Klientem i Psychologiem z inicjatywy klienta, polegający na udzielaniu pomocy psychologicznej klientowi w zakresie zdrowia psychicznego lub wsparcia emocjonalnego;
2. konsultacja lub rada - jest to odpowiedź psychologa lub psychiatry wyłącznie przez sieć na pytania poszczególnych Klientów; ta usługa służy również w kontekście dodatkowego kontaktu w celu wzbogacania i uzupełniania oddziaływań psychoterapii klasycznej;
3. wsparcie psychoemocjonalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji będących przed lub w trakcie korzystania z pomocy;
4. psychoedukacja, promocja zdrowia psychicznego - jest to działanie adresowane do wszystkich ludzi z myślą o wzbogacenie ich wiedzy w zakresie zdrowia psychicznego i możliwości prowadzenia prozdrowotnego i funkcjonalnego stylu życia.
Poradnia internetowa - doświadczenia w stosowaniu różnego rodzaju pomocy psychologicznej i medycznej za pomocą środków masowego przykazu (telemedycyna) sięgają trzeciej dekady XX wieku: w czasopismach specjalistycznych i popularnych, poprzez pocztę, w rodzącej się sieci radiowej i telewizyjnej oraz za pomocą sieci telefonicznej. Usługi poradnicze przez internet rozwijają się od lat 70-tych ub. wieku - pierwsze doświadczenie polegało na demonstrowaniu bezpośredniej sesji psychoterapeutycznej przy wykorzystaniu dwóch komputerów na uniwersytetach Stanford i UCLA during ICCC w USA w 1972 r. Obecnie relacja przez internet może być dodatkową formą w tradycyjnej terapii psychologicznej lub nawet alternatywną, jeśli np. życzeniem Klienta jest zachowanie pełnej anonimowości i zainteresowany jest możliwością prowadzenia takiej właśnie terapii. Komunikowanie się za pomocą internetu (poczta elektroniczna, komunikatory głosowe czy tekstowe) pozwala na jedno- lub kilkurazową konsultację, a może również być wykorzystane do uzyskania wtórnych opinii od innych psychologów, a także ekspertów w zakresie medycyny. Ważnym atutem poradni internetowej - oprócz jej ogólnodostępności - jest możliwość wdrażania takich usług dla celów profilaktycznych (misja edukacyjna) i wspierających tak, aby pozostać w kontakcie z Klientem (a w przypadku poradnictwa medycznego - Pacjentem) po zakończeniu terapii.
Psychoonkologia - interdyscyplinarna dziedzina medycyny, zajmująca się psychoprewencją i promocją zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zachowań ułatwiających zapobieganie, wczesne wykrywanie oraz leczenie choroby nowotworowej, usuwaniem lub łagodzeniem psychologicznych i psychopatologicznych następstw choroby i leczenia u pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin, a także działaniami psychoprofilaktycznymi, nastawionymi na personel medyczny zatrudniony na oddziałach onkologicznych.
REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Chirurg naczyniowy Gdynia
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe